නිබ්බුත පද - Nibbutha Pada - sinhala Readers - Sinhala Greeting Cards & Wishes

Latest

Friday, November 5, 2021

නිබ්බුත පද - Nibbutha Pada

 නිබ්බුත පද

නිබ්බුත පද

 

නිබ්බුතා නුන සා මාතා
නිබ්බුතා නූන සෝ පිතා
නිබ්බුතා නූන සා නාරී
යස්සායං ඊදි සො පති


 

No comments:

Post a Comment

webflow web design / figma to webflow / adobe xd to webflow / webflow animation